Vrijednost dove

Uzvišeni Allah kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje.“  (Bekare, 186.)

I kaže: „Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole.“ (A´raf, 55.)

I kaže:“Gospodar vaš je rekao: Pozovite me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da mi se klanjaju – ući će, sigurno u Džehennem poniženi.“ (Mu´min, 60.)

I kaže: „Reci:  –  Zovite: Allah ili zovite Milostivi, a kako Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.“ (Isra, 110.)

Obrada: www.putem-islama.com

Izvor: Zikrovi i dove (El-Gazali)