VJETAR KOJEG ĆE ALLAH POSLATI DA USMRTI SVE MUSLIMANE KOJI IMAJU I TRUN IMANA U SRCU

U podužem hadisu Nevvas bin Sem’ana o Dedždžalu, silasku Isa a.s., Je’džudžu i Me’džudžu stoji: “Allah će poslati lijep vjetar, prihvatiće ih ispod pazuha, uzeće dušu svakog mu’mina i muslimana, ostaće samo zli ljudi koji će se uskomešati poput magaraca. Nad takvim će nastupiti Sudnji dan.” (Muslim,18/70)

Bilježi Muslim od Abdullah bin Amra r.a. da je Resulullah savs rekao:”Pojaviće se Dedždžal (pa je spomenuo hadis i u njemu)Allah dž.š.će poslati Isaa sina Merjemina koji će biti isti Urve bin Mes’ud, tražiće Dedždžala, naći ga i uništiti. Potom će proći sedam godina a između dvojice neće biti zlobe. Zatim će Allah dž.š. iz pravca Šama poslati hladan vjetar od kojeg niko na zemlji u čijem srcu bude trun imana neće preživjeti. Čak i kad bi se neko od vas sakrio u pećinu vjtar bi u nju prodro i dušu mu uzeo.”(Muslim,18/75-76)
Hadisi upućuju na to da će se ovaj vjetar dogoditi poslije silaska Isa a.s., ubistva Dedždžala i uništenja Je’džudža i Me’džudža.
Također će se dogoditi ovaj vjetar poslije izlaska sunca sa zapada, poslije pojave životinje i ostalih velikih predznaka Sudnjeg dana.(Fejdul Kadir,6/417)