VELIKI GRIJESI MEĐU SUPRUŽNICIMA

Veza među supružnicima nije materijalne prirode, niti je veza vođena životinjskim nagonom, već je to duhovna, plemenita veza. Ukoliko je veza zasnovana na dobru i iskrenosti, nastavlja se i na onome svijetu, nakon smrti. Kur’an kaže: ” .•. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov- oni koji su bili čestiti -i meleki će im ulaziti na svaka vrata … ” ( Er-Rad, 23.) Također: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti: svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini.” ( Et-Tur, 21.) Tu vezu štiti i održava lijep odnos. To je nemoguće ostvariti, osim da svaka strana spozna svoja prava i obaveze. Dio toga je priznavanje supruge svome mužu njegovih prava i dobročinstva. Ako ne učini tako i porekne i zanemari muževo dobročinstvo prema njoj, počinila je veliki grijeh. Za taj veliki prijestup postoje brojne prijetnje

: 1- Allah, dželle šanu hu, neće pogledati takvu ženu En-Nesai u djelu Es-Sunenul-kubra zabilježio je predanje Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, u kojemu je Vjerovijesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio: “Allah, džel/e šanuhu, neće pogledati ženu koja je nezahvalna svome mužu, a o njemu ovisi.” El-Al bani je ha dis ocjenio autentičnim.

2- Poricanje dobročinstva jedan je od razloga ulaska u Vatru EI-Buhari i Muslim zabilježili su kako je Ibn-Abbas, radijallahu anhu, pripovijedao da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom obraćanja prilikom pomračenja Sunca, rekao:” Vidio sam Vatru, prizor kakav nikada nisam vidio, a većina njenih stanovnika bile su žene.” Prisutni upitaše: “Zašto, Allahov posla niče?” Odgovori: “Zbog poricanja.” Ponovo upitaše: “Zbog po rica n ja Allaha?” “Nezahvalne su prema mužu, poriču dobročinstvo; kada bi joj cijelog života činio dobro i tada napravio kakav propust, rekla bi: nikada od tebe nisam dobro doživjela.”

Imam lbn-Muflih, rahimehullah, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaprijetio je Vatrom za nezahvalnost prema mužu i poricanje dobročinstva, što ukazuje da je to jedan od velikih grijeha, što je i stav imama Ahmeda, rahimehullah.” 3- Poricanje dobročinstva vid je praktičnog nevjerstva (kufrun ameli) EI-Buhari u djelu Edebul-mufred zabilježio je kako je ensarijka Esma b. Jezid pripovijedala da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored nje dok je bila u društvu sa vršnjakinjama i rekao: “Ne poričite dobročinitelje.” Upitala je, Allahov poslaniče, ko su dobročinitelji? Odgovorio je: “Možda će neka od vas ostati duže sa svojim roditeljima, a zatim će joj Allah dati muža s kojim će roditi dijete, naljutit će se i sve poreći govoreći: od tebe nikad dobro nisam doživjela.” Lancem prenosi laca ovoga predanja po še j hu El-Albaniju had is je autentičan.

novihorizonti