U Džehennemu će izgorjevati crijeva i utrobe

Stanovnici vatre bit će kažnjeni tako što će hamim biti i ijevan na njihove glave, usljed čega će se istopiti nj ihova crijeva i utrobe . Allah, dželle šanuhu, o tome kaže:

 

Onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će

na glave njihove lijevana; od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža. (El-Hadždž, 1 9)

 

Imam je Tirmizi zabilježio predanje od Ebu-Hurej rea, radijallahu anhu, koj i prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

 

 “Hamim će zaista hiti lijevan na glave njihove, zatim će prodrijeti u utrobe i istjerati je na stopala, .Vto je sahr, nakon čega će se njihova tijela vratiti u prvobitni položaj.

” Tirmizi je rekao da je ovaj hadis hasen-garib.

 

www.putem-islama.com