Tjeskoba i sabijanje u kaburu

Prenosi se od Aise r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Zaista kabur ima stisak, da je iko bio spasen od njeg bio bi to Sa’d bin Muaz.” (hadis prenosi Ahmeda El Bani je za njega rekao da je sahih)

www.putem-islama.com