Stav o kraćenju dlaka i noktiju u prvih deset dana zul hidždžeta za one koji žele klati kurbane

Stav učenjaka hanefijskog mezheba i njihovi dokazi o kraćenju dlaka i noktiju u prvih deset dana mjeseca zul hidždžeta za one koji žele klati kurbane

Imam Tahavi veli: „Nema smetnje da se skrate dlake i odsjeku nokti u prvih deset dana mjeseca zul hidždžeta, bez obzira da li osoba imala namjeru da kolje kurban ili ne.“ (Šerhu me’ani-l-asar, 4/181)
Ovaj stav hanefijskog mezheba prenose mnogi drugi učenjaci:
Imam Ebu Bekr El-Džessas (Tahavi, Muhtesar ihtilafi-l-ulema, Ihtisar-l-Džessas, 3/230).
Imam El-Kuduri (Et-Tedžrid, 12/6344)
Imam El-Hattabi (Me’alimu-s-sunen, 2/227)
Ibn Hazm (El-Muhalla, 7/368)
Ibn Kudame (El-Mugni, 11/95)
El-Maverdi (El-Havi-l-Kebir, 15/73)
Ovaj stav se prenosi i od imam Malika, a Ibn Abdi-l-Berr u Temhidu (17/234) navodi da je to stav malikijskogmezheba, te ostalih učenjaka Medine i Kufe.
Ibn Redžeb u djelu Letaifu-l-mearif (1/271) nakonšto navodi razilaženje po ovom pitanju kaže: „Ebu Hanife i mnogi drugi učenjaci smatraju da ovo nije pokuđeno.“
Dokazi ispravnosti ovog stava:
Aiša je kazala: „Svojim rukama sam isprela ogrlicu za kurban Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Potom ga je on svezao i obilježio mu je oko vrata i poslao kao hediju. Nije mu time od dozvoljenih stvari ništa postalo zabranjeno.“ (Buhari, br. 1696)
Aiša je kazala: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi iz Medine u Mekku poslao kurban. Ja sam mu za njega isprela ogrlicu. Nakon to ga, nije izbjegavao ništa od onoga što izbjegava osoba u ihramu.“ (Buhari, br. 1698., i Muslim, br. 359)
Aiša je kazala: „Svojim rukama sam isprela ogrlicu za kurban Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Potom ga je on obilježio, svezao mu je oko vrata i poslao u Mekku, a on je ostao u Medini. Time mu od dozvoljenih stvari nije ništa postalo zabranjeno.“
Aiša veli: „Svojim rukama sam isprela ogrlicu za kurban Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on ju je svezao oko vrata i poslao u Mekku po mom ocu. Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, ništa što je bilo dozvoljeno nije postalo zabranjeno, sve dok nije zaklan kurban.“ (Buharija, br. 1700, 2317., i Muslim, br. 369.)

Pripremio: Senad Muhić