Šta Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže o oslobođenju Istanbula?

Allahov Poslanik, s.a.v.s, je kazao: “Sigurno će Carigrad biti osvojen, pa divan li je vojskovođa taj čovjek i divna li je ta vojska koja će to ostvariti.”
(Ahmed i El-Hakim – sahih)
Vjerovjesnik, s.a.v.s., je upitao: “Jeste li čuli za grad čiji je dio na kopnu a drugi na moru?”
Rekli su: “Čuli smo, Allahov Poslaniče.”
Rekao je: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ga ne napadne sedamdeset hiljada Ishakovih potomaka, kada mu dođu i zaustave se kod njega. Neće ga napasti oružjem niti strijelama. Povikat će: „La ilahe illellah! Allahu ekber!“ Tako će se jedan njegov dio predati.
Potom će drugi put povikati:“ La ilahe illellah! Allahu ekber!“ pa će se predati i njegov drugi dio.
Kada treći puta reknu: Lilahe illellah! Allahu ekber! bit će im otvoreno, pa će ući u njega i veliki plijen uzeti. Dok oni budu dijelili plijen, doprijet će do njih glas: „Dedžal se pojavio. Sve će ostaviti i vratit će se.
(Muslim)
Poslanik, s.a.v.s., je, takodjer, kazao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok Bizantijci ne siđu do Amaka i Dabika. Tada će pred njih izaći vojska iz Medine sastavljena od najboljih ljudi tog vremena. Kada budu jedna naspram druge Bizantinci će reći: „Predajte nam one koji su se odmetnuli od nas da se borimo protiv njih.“ Muslimani će reći: „Ne, tako nam Allaha. Mi vam nećemo prepustiti našu braću.“
Muslimani će potom navaliti na njih i poginut će ih jedna trećina kojoj Allah neće oprostiti. Potom će poginuti još jedna trećina muslimana i to će biti najbolji šehidi kod Allaha.
Treća trećina muslimanske vojske izvojevat će pobjedu. Oni neće uopće biti izloženi smutnji i oni će biti ti koji će osvojiti Istanbul. Dok budu između sebe dijelili plijen, sablji obješenih o masline, šejtan će tada povikati: „Mesih vas je naslijedio u vašim porodicama.“
Krenut će prema toj laži. Kada dođu do Šama, on će izaći iz njega. Dok će se oni pripremati za borbu poravnavajući saffove, bit će proučen ikamet i Isa, a.s., će sići i predvoditi ih u namazu. Kada ga vidi Allahov neprijatelj, istopit će se kao što se so topi u vodi a da ga je ostavio, sam bi se istopio sve dok ne bi umro. Međutim, Allah će ga ubiti Isaovom, a.s., rukom, pa će im pokazati Dedždžalovu krv na Isaovom koplju.
(Muslim – sahih)
On, takodje, nagovještava: “Procvat Jerusalema nagovještava opustjelost Medine, a opustjelost Medine nagovještava veliki okršaj, a veliki okršaj nagovještava oslobođenje Istanbula, a oslobođenje Istanbula nagovještava pojavu Dedždžala!”
(Ebu Davud i Et-Tirmizi – hasen)
Istanbul nije bio osvojen u vrijeme ashaba, iako je Mu’avija, r.a., slao vojsku pod vodstvom svog sina Jezida, u kojoj je bio i poznati ashab Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., ali ga nisu osvojili. Zna se da ga je kasnije opsjedao i Meslema b. ‘Abdulmalik, ali ga nije osvojio. Jedino se nagodio sa stanovnicima Istanbula da u njemu sagrade mesdžid.
Osvajanje Istanbula prvi put je bilo za vrijeme sjajnoga sultana Mehmeda el-Fatiha. Međutim, to osvajanje je bilo oružjem.
U ovim predanjima se spominje osvajanje bez upotrebe sile! Mnogi islamski autori misle da je to posljednje osvajanje Istanbula, pred pojavu Dedždžala. Hadisi, ustvari, upućuju na to da će osvajenje biti nakon sukoba s kršćanima i pobjede muslimana nad njima. Tada će muslimani krenuti prema Istanbulu, koji će im Allah otvoriti bez borbe, čije će oružje, tom prilikom, biti samo Allahu ekber i La ilahe illellah!
Ustvari, ova pobjeda muslimana nad kršćanima desit će se u Šamu, a onda će odatle muslimanska vojska krenuta ka konačnom oslobađanju Istanbula. Broj kršćanskih vojnika dostizat će cifru od milion, ali neki autori smatraju da će tom prilikom mnogi kršćani poginuti a mnogi će primiti islam i, zajedno, s muslimanima pobjedonosno ući u Istanbul.
U posljednjem citiranom hadisu navodi se procvat Jerusalema, što neki tumače da će on pred Smak svijeta biti prijestonica muslimana. Medina će opustjeti pred Smak svijeta, ljudi će izgubiti volju da žive u njoj i sve više će se iseljavati, tako da će dolaziti psi i vukovi i u ulaziti u Poslanikovu, s.a.v.s., džamiju.
Pod velikim okršajem se misli na siloviti rat između muslimana i kršćana u kojem će muslimani izvojevati sjajnu pobjedu, nakon čega će doći oslobođenje Istanbula tekbirima i bez upotrebe oružja, a sve to će se desiti pred pojavu Dedždžala.
Ova posljendja dešavanja oko Turske nisu i posljednja!
Bit će još iskušenja i smutnji svjetskih manipulatora!
Ali, bez obzira na sva iskušenja i stavljanja pod čizmu ovog grada, Vjerovjesnik, s.a.v.s., nagovještava oslobađanje ovog grada sa najmoćnijim oružjem: tekbirima i izgovaranjem: La ilahe illellah!
Zato, glavu gore:
Kada nam iman toliko ojača,
i bude vjera od svega jača,
kada musliman sa Bismillom počne da korača,
dušmanin će u bijeg da se dadne,
a svaki grad će u ruke muslimana da padne!
Pustite manipulatora i dušmanina koji svakodnevno laže,
nego, slušajte šta vam iskreni Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže!

Dr. Šefik Kurdić