SIROMAŠNI ĆE PRIJE BOGATIH UĆI U DŽENNET

Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Zaista će siromašni muhadžiri četrdeset godina prije bogatih ući u Džennet. ‘ ”

Tirmizi bilježi od Ebu-Seida, a Ahmed, Tirmizi i ibn Hibban od Ebu-Hurejrea, da je kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Siromašni će muhadžiri petsto godina prije bogatih muhadžira ući u Džennet. ‘ ”

U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je da je uzrok tom, to što su se pored svoje vrijednosti borili na Allahovom putu, s druge strane, nisu imali i metka da pokžu račun za njega. Naime, Hakim u Mustredreku bilježi da je Abdull ah ibn Amr, radijallahu anhu, rekao: “Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, upitao me je: ‘Znaš li koja će skupina iz moga

ummeta prva ući u Džennet ? ‘ ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju odgovorih, a on mi reče: ‘Siromašni muhadžiri koji će na Sudnjem danu doći do dženetskih vrata i zatražiti da ih otvore, a

čuvari će ih upitati: ‘Zar ste već položili račun ? ‘Oni će odgovoriti: ‘Zašto da polažemo račun kada smo na Allahovom putu nosili sablje na ramenima i umrli. ‘ ‘Tada će se otvoriti dženetska vrata ‘, nastavlja Resulullah, ‘pa će se u njemu odmarati četrdeset godina, a onda će ući ostali

svijet. ”

A Buhari u Sahihu bilježi da je Usame ibn Zejd, radijallahu anhu, prenio sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve selleme, riječi: “Stao sam na vrata Dženneta i vidio da je najviše

siromaha u njega već bilo ušlo, a bogataši još napolju, osim što su džehenemlije od njih već odvedene u Džehennem. ”

Bogataši koji će čekati napolju jesu bogati muslimani .

U prethodnom hadisu spominje se da će siromasi četrdeset godina prije bogatih ući u Džennet, a u drugom da će ući prije pet stotina godina. Ove hadise ćemo usaglasiti (tevfik) kada kažemo da se siromasi razlikuju kao i bogataši, na šta je ukazao imam Kurtubi u knjizi Et-Tezkireh, str. 470.

Hadis koji kaže da će razlika između njih biti period od pet stotina godina najvjerovatnije odnosi se na period između ulaska prvih siromaha i zadnjih bogataša. A hadis koji kaže da će ta razlika biti četrdeset godina najvjerovatnije odnosi se na period između zadnjih siromaha koji će ući u Džennet i prvih bogataša, a Allah, opet, najbolje zna.

Dr. OMER SULEJMAN EL-EŠKAR – „Džennet i Džehennem“

Obrada: NOVI HORIZONTI