Riječi koje su vrednije od čitavog dunjaluka, koje su štit od Vatre i koje će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) na Sudnjem danu

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da kažem: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, draže mi je od svega što Sunce obasjava (dunjaluka).” (Sahihu Muslim, 4/564)

• Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitove (oklope)!” Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori im: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od Vatre i trajno dobro djelo.” (Hakim, El-Mustedrek, 1/541; Nesai, Sunenul-Kubra, 6/212)

• Prenosi se od Ebu Seleme, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uh, Uh!”, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.” (Nesai, Sunenul-Kubra, 6/50; Ibn Hibban, Sahih, 3/114; Hakim, El-Mustedrek, 1/511. Za ovaj je hadis Hakim rekao da je sahih, a to je potvrdio imam Zehebi)