Prva trojica kojima će Allah,dž.š., presuditi na Sudnjem danu nisu ni ubica, ni alkoholičar ni bludnik, nego…

Prva trojica kojima će Allah, dželle šanuhu, presuditi na Sudnjem danu, zamislite, nisu ubica, alkoholičar i bludnik; nego: mudžahid (borac na Božijem putu), učenjak i imućan čovjek (koji je dijelio imetak). Allah, dželle šanuhu, će im predočiti blagodati s kojima ih je opskrbio, a oni će ih potvrditi. Zatim će ih pitati zašto su se borili, učili Kur’an/sticali znanje/podučavali ljude i dijelili imetak, a oni će reći da su to radili u ime Njega.

On će im reći da lažu i da su to radili kako bi ih ljudi hvalili, i naredit će melekima da ih, naglavačke, bace u Džehennem. Možda je nekome čudan ovakav redoslijed suđenja na Sudnjema danu i ovako teška i sramotna kazna za ljude koji su, “na ljudske oči”, činili velika djela, ali za onoga ko čita, proučava i promišlja Kur’an, to je sasvim logičan redoslijed. Odgovornost i nagrada, na Sudnjem danu pa i na ovom svijetu, srazmjerna je blagodatima i poziciji koje neko od nas bude uživao. Blagodat hrabrosti/džihada, znanja i imetka spadaju u najveće dunjalučke blagodati, i zato je onome ko ih iskoristi na najbolji način, zagarantovana najveća nagrada, ali i posebna kazna, ako njima budu zgrtali imetak i slavu.

Allah, dželle šanuhu, kaže za Poslanikove žene, majke vjernika: “O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna
bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko; a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila – daćemo nagradu dvostruku i pripremićemo joj opskrbu plemenitu. O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene!” (El-Ahzab, 30-32). Zaista kada čovjek iskreno razmišlja o ovim ajetima i hadisima, poboji se za sebe i svoja djela. Koliko blagodati uživamo, a da li, svojim djelima, zahvaljujemo na njima, i da li ih koristimo na pravi način? Još jedna stvar, iz navedenog hadisa, me jako brine: kako je teško učiniti dobro djelo, a posebno spomenuta djela, a kako ih je lahko upropastiti i izgubiti. U svakom slučaju, neka nam je Allah na pomoći. Uzdamo se u Njegovu milost a molimo Ga da nas sačuva ovakve završnice i sramote.

Mr. Semir Imamović

novihorizonti