PROPISI O DJETETU KOJE JE UMRLO PRIJE NAPUNJENJA TRI GODINE

Pitanje:· Jusuf b. Muhammed b. Ibrahim ei-Atik PROPISI O DJETETU KOJE JE UMRLO PRIJE NAPUNJENJA TRI GODI NE Kakav je status djece koja umru prije nego sto napune tri godine?

Odgovor: Propis za takvu djecu na dunjaluku jeste da se sa njima postupi kao što se postupa s njihovim očevima i majkama. Tako ono dijete čija su oba roditelja musl imani ili jedan od njih, prema njemu se postupa kao prema svakom muslimanu u pogledu gasuljenja, kefina, dženazenamaza, ukopa u muslimansko mezarje i u nasljedstvu rodbine iz njegove imovine. A ako su mu roditelji nevjernici, prema njemu se postupa kao i prema ostalim nevjernicima.

Što se tiče propisa u vezi s njima na ahiretu, ako su im roditelji bili nevjernici, njihov slučaj je prepušten Allahu Sveznajućem, Mudrom, Pravednom, Blagom i M ilostivom, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sell em, kada je upitan o djeci mušrika:

Allah najbolje zna šta bi oni radili.”9

Slavljen neka je A llah koji im neće učiniti nepravdu ni koliko je zrno gorušice, a On je Onaj koji sve potanko zna i o svemu je obaviješten. A ako su oba roditelja ili jedan od njih bili muslimani, on će, uz Allahovu milost, biti stanovnik Dženneta. 10 (Stalna komisija za fetve)

9 Ahmed, Buharija i Muslim.

10 Fetava ledžne (8/404-405).

www.putem-islama.com