Propis uzimanja naknade za sihr

Sihirbazu je haram imetak koji uzme praveći ili skidajući sihr, a isto tako je haram onome ko daje imetak sihirbazu ili vračaru, jer onaj ko to čini koristi tuđi imetak na nedozvoljen način, i učestvuje u grijehu. Allah Uzvišeni veli:

Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. (El-Maide, 2.)

Od Ebu Mesuda el-Ensarija se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio novac od prodaje psa, od prostitucije i od vračanja.4

4 Bilježi Buharija, br. 2237., i Muslim, br. 1567.

www.putem-islama.com