PRIMA SE DOVA I NAMAZ ONOGA KO UČI OVAJ ZIKR

Prenosi se od Ubadea bin Samita, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., ovako rekao:
“Svako ko se probudi iza sna pa prouči: ‘Lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerîke leh, lehu ‘l-mulku ve lehu ‘l-hamdu ve huvealā kulli šej’in kadîr. Ve ‘l-hamdu lillāhi ve subhānallāhi ve lā ilāhe illāllāhu vallāhuekber ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhi ‘l-alijji ‘l-azîm’ pa potom kaže: ‘Allāhummagfirlî’ ili prouči dovu, ta dova mu bude kabul, a još ako uzme abdest i klanja namaz, i namaz mu je primljen” (Buharijev rivajet).
Značenje dove:
“Nema Boga osim Allaha. On je jedan i nema druga. Sva vlast je kod Njega, Njemu hvala, On je svemoćan. Hvala Allahu i neka je slavljen! Nema Boga osim Allaha. Allah je najveći. Nema moći ni snage do Allaha, Velikog i Uzvišenog.”  
Putniče na Putu Istine!
Kad jedan musliman, nakon što se probudi i krene u novidan nakon noći u kojoj je odmarao, prouči ovaj zikir koji je preporučio naš dragiPoslanik, a.s., veliku, veliku nagradu će postići. Tu radosnu vijest najavljuje Muhammed,a.s.:
“ – Svako ko čini zikir ovim riječima, pa onda zamoli za oprost grijeha, Allahmu ih prašta. I ako želi nešto na ovom svijetu ili Ahiretu, dova mu od Uzvišenog Allahabude kabul, a želja ispunjena.” 
Jusuf Tavasli