Pogodio ga grom sa nebesa i spalio ga

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao:
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao jednog svog prijatelja čovjeku koji je bio jedan od glavešina džahilijjeta, da ga pozove u vjeru Allahovu. Rekao je: Ko je tvoj Gospodar kome me pozivaš? Je li on od gvožđa? Je li od bakra? Je li od srebra? Je li od zlata? Vratio se ovaj Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga o tome. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je po drugi put poslao i on je to isto rekao. Došao je Poslaniku i obavijestio ga o tome. Poslao ga je i po treći put i on je to isto ponovio, nakon čega se ovaj ponovo vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ispričao mu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Zaista je Allah Slavljeni i Uzvišeni na tvog druga poslao grom koji ga je spalio.’ Ovaj ajet je bio objavljen: ‘On šalje gromove i udara koga hoće i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može.’  (Er-Ra’d, 13). “(1)


Slanje gromova je dokaz srdžbe Gospodara Uzvišenog i Slavljenog. Zbog toga se navodi u vjerodostojnim hadisima da će kad se Smak svijeta približi biti gromova, kada se zlo proširi, dozvole vanbračni odnosi i raširi se razvrat.

Prenosi se od Ebu Se’ida El-Hudrija da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Gromovi će biti zaista kada se Smak svijeta približi, da će čovjek doći narodu i reći: Koga je prije vas u osvit grom pogodio? Reći će: Pogodilo je tog i tog.”(2)

Prenosi Neim ibn Hammad u djelu El-Fiten od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Doći će vrijeme kada nećete moći naći kuće da vas zaštiti jer će ih zemljotresi uništiti, niti jahalice da vas na putevima prenosi jer će ih gromovi uništiti.”

 

1-Bilježi ga EI-Bezzar u djelu Kešfui-Estari, 3/53 vjerodostojnim senedom (Mu’džizatun-Nebijji, str., 40) od šejha Mustafe ibn El-Udvija, Allah ga čuvao.

2-Prenosi ga Imam Ahmed, tekst je njegov. Prenosi ga Hakim sličnim riječima i kaže da je vjerodostojan i da odgovara Muslimovim uslovima iako ga ne bilježi. Zehebi je rekao: “Imare je pouzdan prenosilac, ali njegove hadise nisu navodili dvojica šejhova (Buharija i Muslim).” Pogledaj u djelu Ithafuldžema’a, 21237, 238

Knjiga o zulumcarima

Sa’d Jusuf Mahmud ebu Aziz

Izvor: stazomislama.com