Jesu li Alija, Erdogan, Mursi i njima slični vladari nevjernici?

Ibnul-Kajjim el-Dževzijja zapisao je: “…vladar koji sudi prema nekom drugom, a ne prema Allahovom, zakonu nevjernik je, kao što je nevjernik i onaj ko ne klanja, na temelju Resulullahovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa, ali se ovdje radi o nevjerovanju-djelu, a ne o nevjerovanju-uvjerenju koje izvodi iz vjere (…). Dakle, postoje manje i veliko nevjerstvo, manje i veliko licemjerstvo, manji i veliki širk, mali i veliki grijesi, manja i velika nepravda” (citat iz djela: “es-Salatu ve hukmu tarikiha”, str. 55). Nevjernik je samo onaj vladar koji smatra da je dozvoljeno suditi prema nekom drugom, a ne prema islamskom, zakonu, odnosno onaj koji smatra da šerijat nije podesan za ovo vrijeme… Koji bolesni um može smatrati nevjernicima i tagutima Aliju, Erdogana, Mursija i neke druge vladare koji su težili / teže tome da uspostave šerijat! O tekfirovci, o haridžije, vi prihvatate Ibnul-Kajjimovu definiciju taguta, onda prihvatite i njegove riječi da onaj ko ne sudi prema šerijatu (a vjeruje u njega, naravno) nije nevjernik. Ukoliko jedno prihvatite, a drugo odbacite, vi ste sljedbenici svojih strasti! A Allah ukazuje na Pravi put onom kome hoće.

Abdurrahman Kuduzović