DOVA POSTAČA NEĆE BITI ODBIJENA

Ako tvrdimo da dova postača prilikom iftara u mjesecu ramazanu neće biti odbijena, moramo znati da je iftar u mjesecu ramazanu prisutan na svakom mjestu, ali u različitim vremenima. Kad prekinemo post i iftarimo u Kairu, dvije minute nakon toga po­ činje iftar u Benhi, zatim dvije minute iza njihovog iftara muslimani prekidaju post u Aleksandriji. U zemljama Evrope iftar počinje znatno kasnije nego li u Egiptu, a u Sudanu, Saudijskoj Arabiji i zemljama istočno od Egipta vrijeme iftara nastupa mnogo ranije. Svake minute Sunce negdje zalazi, a negdje, pak, izlazi. Šta to onda čini dovu molitelja uslišanom? To je, kako smo već ranije kazali, čovjekova bliskost sa Uzvišenim Allahom i njegova dobra djela. Uzvišeni je objavio: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.”‘ (El-Mu’min, 6o.) Kur’an je ukazao na uvjete i faktore uslišane dove, a to su: pokornost Uzvišenom Allahu, strahopoštovanje prema Njemu i slijeđenje puta kojem nas poziva. Međutim, oni koji odbijaju pokornost krše Njegove propise i ne slijede put koji nam je On stavio u obavezu, njihove molbe neće biti uslišane, niti će se On, Svemo­ ćni, osvrtati na njih u njihovom ovozemaljskom životu, a ni poslije njihove smrti. Darovi koje Uzvišeni Allah dijeli i spušta s neba podjednako su dostupni svima – i vjernicima i nevjernicima. Takav odnos zahtijeva Allahova apsolutna pravda, ali jedina razlika je u načinu i količini želje i žara sa kojima je prihvataju ljudi na Zemlji. Tu nebesku snagu, imansko svjetlo, vjernik prihvata i prima s čistim i predanim srcem, grješnik to čini s nepokornim i gluhim srcem koje niječe Allahove blagodati i od svega uzima ono najmanje, minimum potreban za opstojnost i život, dok nevjernik uopće ne prepoznaje to nebesko svjetlo i nimalo se njime ne okoristi. U časnom Kur’anu Uzvišeni Allah nas obavještava o razlikama vjerničkog i nevjerničkog prihvatanja nebeskih darova: “Ima onih koji dolaze da te slu­ šaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje: ‘Šta ono on maloprije reče?’ To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.” (Muhammed, 16.) Ajet ukazuje na dvije skupine ljudi: vjernike, kojima Allah Svemilosni daje znanje i svjetlo i drugu skupinu, nevjernike, čija je srca Allah Pravedni zape­ čatio i gluhim učinio, neka nas On, Milostivi, sačuva takve kazne! Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obraća se i jednoj i drugoj skupini podjednako i nudi spas. Vj ernička srca prihvata ju Kur’an i on dopire do njih, uzimaju pouku, proširuju spoznaju i primaju kur’ansko svjetlo, dok nevjernici, čija su srca zamrla i zapeča­ ćena, ne razumijevaju Kur’an i ne shvataju ga. Zbog toga se međusobno pitaju: “O čemu je to maločas govorio?!” Uzvišeni Allah o njima veli: ” … Reci: ‘On (Kur’an) je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju.’” (El-Furkan, 44.) jednom prilikom sam u društvu dr. Abdul-Halima Mahmuda, Allah mu se smilovao, posjetio London, pa mi je tom prilikom rekao: “Kad završimo s posjetom, predlažem da odemo obaviti umru, kako bismo se očistili i rasteretili od onoga što smo ovdje vidjeli.” Na te riječi sam mu kazao: “Ako pokušamo osjetiti Allahovo prisustvo ovdje kako to osjećamo i doživljavamo u Meki, On će i ovdje biti uz nas.” Sutradan me dr. Abdul-Halim Mahmud obavijestio da je te noći, u Londonu, sanjao Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Blt, koju želim naglasiti, jeste u unutarnjem osje­ ćaju vjernika, njegovoj svijesti o Allahovom prisustvu i moći, te u predanosti i okretanju roba ka Uzvi­ šenom Allahu. Kada se ovi uvjeti ispune, kod Ka be ili na nekom drugom mjestu, Allahov odaziv na molbu roba sigurno neće izostati. Ali, šta to znači kad nam se dove usliša ju kod Kabe ili dok smo u džamiji Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem? To nije ništa drugo do naš izraženi unutarnji imanski osjećaj, spremnost na pokornost, svijest o moći i prisustvu Allaha i predanost srca i misli u dovi – a sve to skupa doseglo je jedan visok stepen ili vrhunac zbog ambijenta koji nam je pomogao u tome. Prilikom umre ili hadža, svako od nas, ma koliko bio opterećen dunjalučkim obavezama, brigama i problemima, zaboravi na sve: na svoj posao, kuću, porodicu i jedino ga zaokuplja misao o Uzvišenom Allahu, pa se na taj način duša čisti, uspinje i pred njom se otvaraju do tada nezapaženi vidici, a srce se rastapa u zikru i veličanju Allaha. U takvom će halu, naravno, i dova biti uslišana i primljena kod Svemilosnog Allaha. Toliko o mjestima koja utječu na uslišenje dove. Kada govorimo o vremenima u kojima se dova ne odbija, ramazan je najodabranije vrijeme i ne postoji bolje vrijeme za duhovni susret sa Svevišnjim Allahom i predavanje Njemu. On nam je zabranio neke stvari zauvijek: alkohol, kocku, blud, krađu itd., a dopustio je neke druge radnje. Međutim, s vremenom se vjernik počne odnositi spram onoga što je zabranjeno kao da ono uopće i ne postoji, jer ne pije alkohol, ne kocka, ne čini preljub i ne krade, pa nema nikakvih problema, niti poteškoća da to izbjegava, jer ne misli o tome, ne mašta i ne postoji u njemu unutarnji nagon ili težnja duše ka tome. Pokornost Uzvišenom Allahu u tim stvarima prerasla je u obi­ čaj i naviku. Dakle, on ne natjerava dušu da se kloni toga, jer je ona već navikla biti bez tih zabranjenih stvari. Ali, Uzvišeni Allah traži od Svojih robova da trajno pokazuju žrtvu u pokoravanju Njemu i da se, kroz pokornost i ibadete, drže Njegovog užeta i uvijek biraju Njegovu stranu. S tim ciljem dolazi ramazan, pa u njemu biva zabranjeno ono što je vjerniku inače bilo dopušteno i to ono najpotrebnije: hrana i piće. Tako se rutina ibadeta, koja je bila prerasla u naviku, pretvara u borbu i odricanje, u ibadet sustezanja od onoga što je do maločas bilo dopušteno. To je ibadet na koji nismo navikli, on se ne može izvr­ šavati usput, već s pažnjom, sviješću i borbom protiv potreba tijela i duše. Zato nas post i ramazan čiste i uzdižu tjelesno i duhovno, pa i dova u ramazanu i za vrijeme posta ima poseban čar i dimenziju i biva uslišana kod Svemilosnog Allaha.

Autor: Muhammed Mutevelli Eš-Ša’ravi ; Iz Knjige: Tajne i koristi dove