Čovjek koji se razvede sa suprugom kad ona ima hajz

Prenosi se od Nafi’a da se Ibn Omer, r.a., razveo sa suprugom u vrijeme kada je ill[lala hajz pa je upitao Vjerovjesnika, a. s., u vezi s tim. On mu naredi da je vrati i zadrži do drugog hajza i još dok ne prođe vrijeme hajza, pa da se onda razvede prije nego što bi sa njom imao spolne odnose. To je obavezni pri ček koji je Svemoćni i Uzvišeni Allah naredio da se mora ispoštovati pri razvodu braka.
Ibn Omer je uptan o čovjeku koji se razveo sa suprugom kad je bila u hajzu pa je rekao:
– Ali ti si se s njom razv eo jednom ili dva puta … Zaista je Božiji Poslanik, a. s., nare dt o da je ponovo vrati sebi i zadrži do drugog hajza i još dok ne prođe čišćenje (hajz), a onda da se s njom razvede prije nego što bi s njom imao spolno općenje. Ti si , naprotiv, pustio svoju ženu tri puta i time si učinio heposlušnost prema svom Gospodaru u pogledu
Njegovih propisa vezanih za razvod braka. Ona je od tebe rastavljena!
849. Prenosi se <tla je Ibn Sirin rekao:
– Dvadeset godina sam proveo slušajući kako mi ljudi u koje ne sumnjam govore da ‘se Ibn Omer, r.a., razveo sa suprugom tri puta, a bila je u hajzu pa mu je naređeno da je vrati ponovo. Nisam u njih sumnjao, ali nisam znao ni taj hadis sve dok nisam saslušao Ebu Gullaba Junusa ibn Džubejra el-Bahilija a on je bio pouzdan. On mi reče da je pitao Ibn Omera pa mu je odgovorio da se je potpuno bio razveo sa ženom dok je bila u haj zu te mu je naređeno da je ponovo vrati.
-Je li mu ipak tretirano kao razvod? – upitao sam, a on reče:
-Jest, jer mu taj njegov postupak ne opravdava ni slabost ni glupost!

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.361