Allahov Poslanik, s. a. v. s., zove palmino stablo koje raspoznaje njegov glas

Imam Ahmed prenosi od Ibn-Abbasa, r. a., da je kazao: “Čovjek iz Benu-Amira je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao mu: ‘Allahov poslaniče, pokaži mi pečat između tvojih pleća, jer sam ja jedan od najpoznatijih medicinara.’

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mu reče: ‘Hoćeš li da ti poka­ žem znak?’ Čovjek reče: ‘Da.’ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi vc sellem, pogleda u palmino stablo i reče čovjeku: ‘ Pozovi grozd datula (na palminom stablu) ‘. Čovjek ga pozva i grozd datula dođe poskakujući u njegovim rukama. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve seilem, mu tada reče: ‘Idi nazad’, i on se vrati na svoje mjesto. Čovjek tada reče: ‘O Benu-Amire2 , nikada u životu nisam bio bliže nekom mađioničaru koji je bio vje­ štiji u svojoj magiji od toga čovjeka.’ “3

U drugoj predaji, koju bilježi imam Bejheki, Ibn-Abbas kaže: “Čovjek reče: ‘O Benu-Amire! Tako mi Allaha, nikada mu neću p roturiječiti i smatrati lažnim ono što on kaže.” U predaji koju takoder bilježi imam Bejheki, Ibn-Abbas kaže: “Grozd datula je sišao dole na tlo sa p alminog stabla i nastavio skakati dok nije došao u ruke Allahovog Poslanika, sallalHihu ‘alejhi ve sellem. Kada mu je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, naredio da se vrati, grozd se vratio na svoje mjesto na stablu. Čovjek je rekao: ‘Svjedočim da si ti Allahov Poslanik’, i prihvatio islam.”1

1 Zabilježeno kod imama Bejhekija. Imam Ibn-Kesir, komentarišući ovu predaju, kaže: ” Moguće je da je čovjek u prvi mah pomislio da je ovo magija, ali je onda shvatio da ipak nije, pa je prihvatio islam kada ga je Uzvišeni Allah uputio ka Istini. A Allah najbolje zna.”

2 Benu-Amir je jedno od arapskih plemene (op. prev.)

3 Zabilježeno kod imama Ahmeda u njegovom Musnedu, 1 / 223

www.putem-islama.com