Allahov Poslanik, s. a. v. s., bi pokazao prema idolima i oni bi pali na lica

Imam Buhari bilježi od Abdullaha, r. a., da je kazao: “Kada je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ušao u Meku na dan njenog oslobođenja, oko Ka’be se nalazilo 360 idola. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ih je počeo udarati štapom koji je imao u rukama, govoreći:

‘Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!’ “1

1 Zabilježeno kod i mama Buharija u poglavlju: ” Megazi” (vojni pohodi)

www.putem-islama.com