Ako izgovorite ovo Allahovo ime, dova će vam biti uslišana

Ako izgovorite ovo Allahovo ime, dova će vam biti uslišana

AKO ČOVJEK IZGOVORI OVO ALLAHOVO IME, UZVIŠENI ALLAH ĆE MU SE ODAZVATI I ISPUNITI DOVU AKO JE HALAL

U ovim riječima nalazi se i Allahovo ime koje ljudi rijetko izgovaraju i spominju, a nijedan čovjek neće pozvati Allaha ovim imenom, a da mu se Uzvišeni Allah neće odazvati, bez obzira na to o čemu se radilo: bolesti, nafaki, samo ako je u domenu halala. Dakle, ako je dova halal i ako čovjek izgovori ovo Allahovo ime, Allah će mu se odazvati…

Ove “čarobne” riječi jesu sura Kul huvallahu ehad, a Allahovo ime koje se nalazi u ovoj suri i kojim Ga je lijepo prizivati u svojim dovama jeste Es-Samed. Allahov Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u džamiju i zatekao nekog čovjeka kako, završavajući namaz, na posljednjem tešehudu, tj. u dovi prije predavanja selama, uči sljedeću dovu:

“ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE JĀ ALLĀHU BI’ENNEKEL-VĀHIDUL-EHADUS-SAMED ELLEZÎ LEM JELID VE LEM JŪLED VE LEM JEKUN LEHŪ KUFUVEN EHADUN EN TAGFIRE LÎ ZUNŪBI INNEKE ENTEL-GAFŪRUR-RAHÎM! – Allahu, molim Ti se, o Allahu – jer si Ti Jedan, Jedini, Ti si utočište svakom, nisi rodio i nisi rođen, Ti si Onaj kome niko nije ravan – da oprostiš moje grijehe, Ti si, zaista, Onaj koji oprašta, Milostivi!”, pa je Vjerovjesnik rekao: “Oprošteni su mu grijesi, oprošteni su mu grijesi!” (Nesai)

Kolika je vrijednost ovih riječi, tj. ove sure, vidimo iz sljedećih predaja:

Abdullah b. Amr prenosi da je Ebu Ejub el-Ensari, radijallahu anhu, dok je jednom prilikom sjedio u kružoku sa ljudima, upitao: “Zbog čega vam je teško da svaku noć proučite trećinu Kur’ana?” Ljudi odgovorili: “Zar neko od nas može svaku noć da prouči trećinu Kur’ana?” Na to je Ebu Ejub el-Ensari odgovorio: “Zaista je sura Ihlas (Kul huvallahu ehad) trećina Kur’ana.” Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo ove riječi, rekao je: “Istinu je rekao Ebu Ejub!”

Dakle, da bi čovjek ovo postigao, treba da svaku noć jednom prouči Kul huvallahu ehad, i to će se računati kao da je proučio trećinu Kur’ana, a ako prouči tri puta, to se računa kao hatma. Također u vjerodostojnoj predaji prenosi se od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.” (Ahmed) Znači, ko prouči ovu suru tri puta, računa mu se kao hatma, a koliko nam treba vremena za to, možda jedna minuta, a hatma nam se upisala u dobra djela, a ko je prouči deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac.

Kada je ove riječi čuo Omer, radijallahu anhu, upitao je: “Hoćemo li povećavati broj svojih dvoraca u Džennetu, o Božiji Poslaniče?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odobri mu riječima: “Allah ima puno više i ljepše od toga.” (Ahmed)

Sve što je čovjekov iman veći i sve što više žudi da ima više kod Allaha, sve će više učiti suru Kul huvallahu ehad.

Preuzeto iz predavanja hfz. Almira Kapića