ABDULLAH IBN OMER JE VIDIO DŽEHENNEM

Od Ibn-Omera prenosi se da je rekao: “U snu sam vidio kako dođoše dva meleka koji su u rukama držali po gvozdeni malj. Srete me jedan i reče: ‘Ne boj se, jer si dobar čovjek, ali samo da više klanjaš noćni namaz !’ Zatim me odvedoše do Džehennema, pa vidjeh kako je okrugao, poput bunara, a njegovi stupovi izgledaše poput bunarskih. Između svaka dva stupa bio je melek koji je u ruci držao gvozdeni malj .

Tamo sam vidio ljude obješene o lance Jica dolje okrenutih, a poznadoh i neke Kurejšije. Tada su me odvel i na desnu stranu. To sam ispričao Hafsi, a ona Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, koji reče: ‘Zaista je Abdullah dobar čovjek. “‘

www.putem-islama.com